Část obsahu těchto stránek je určena pro odborníky v oblasti elektronických systému zabezpečení budov a je přístupná jen pro registrované uživatele.

Pokud se zabýváte činností v tomto oboru, vyplňte prosím formulář uvedený níže a stiskněte tlačítko 'Odeslat.' My zpracujeme Vaši žádost a pošleme Vám e-mailem Vaše přihlašovací informace. Pečlivě uchovejte Vaše heslo, aby jste ho mohli použít pro zobrazení chráněné části obsahu těchto stránek, kdykoliv je navštívíte.

Fill out my online form.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou registrací zároveň uděluji uživateli fi. Techfors CZ s.r.o.(dále jen „uživatel“), se sí­dlem Praha 4, Na Staré vinici 395/7, PSČ 140 00, IČ 24202908, jakožto správci osobních úda­jů (dále jen „správce“) vý­slov­ný souhlas v sou­ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra­ně osobních údajů, ve znění poz­dějších předpisů, aby jeho osobní údaje, které poskytl správci, byly správ­cem zpra­covávány za účelem po­sky­to­vá­ní přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a vy­ři­­zo­vání objednávek vybraných dat a služeb a k zasílání informačních e-mailů.

Poskytnutí osobních údajů je ze strany uživatele dobrovolné. Pokud uživatel odmít­ne po­ža­do­va­né osobní údaje poskytnout, nemůže je fi. Techfors CZ s.r.o. použít.

Osobní údaje mo­hou být správ­­cem zpřístupněny výlučně poskytovatelům pro­sto­ro­vých dat a služeb za­­lo­­že­ných na prostorových datech za účelem nastavení přístupu k je­jich datům a služ­bám a vy­řízení objednávek uživatelem požadovaných dat a slu­žeb.

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům dle § 12 a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prá­vo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze v případě, že by správce po­rušil své po­vin­­nosti vyplývající z výše uve­de­­ného zákona, a právo požadovat blo­ko­vá­ní, opravu, doplnění ne­bo lik­vi­daci osob­ních údajů.

Vyplněním formuláře dávám společnosti Techfors CZ s.r.o. souhlas k zasílání informačních materiálů na mnou uvedenou e-mailovou adresu a souhlasím se zařazením mých údajů do databáze společnosti Techfors CZ s.r.o. Údaje budou sloužit výlučně k interním účelům společnosti Techfors CZ s.r.o. a bez mého souhlasu nebudou poskytnuty dále.

Uži­va­tel potvrzuje, že byl o svých právech ze strany správce řádně poučen.